8 (7222) 35-36-36
1 оқу корпусы: Мәңгілік Ел көшесі, 32; 2 оқу корпусы: Торайгырова көшесі, 121; 3 оқу корпусы: Найманбаева көшесі, 108
8 (7222) 35-36-36
1 оқу корпусы: Мәңгілік Ел көшесі, 32;
2 оқу корпусы: Торайгырова көшесі, 121;
3 оқу корпусы: Найманбаева көшесі, 108
Қабылдау комиссиясының хатшысы:
8 777 742 50 54 Өтініш беру

Жаңалықтар

Общественная приемная

Жалпы мәліметтер

Талапкерлерге

"Авиценна" жоғарымедициналықколледжі " білім беру мекемесіне 2023/2024 оқужылынақабылдауережелері

 1. Осы "Авиценна "жоғарымедициналықколледжі" білім беру мекемесінеоқуғақабылдауқағидаларыҚазақстан Республикасының 27 шілде 2007 жылғы "білім Туралы"заңына сәйкесоқуғақабылдаутәртібінбелгілейді.
 2. КолледжгеҚазақстанРеспубликасыныңазаматтары, шетелазаматтарыжәне азаматтығы жоқнегізгі орта (негізгіжалпы), жалпы орта (орташажалпы), техникалықжәнекәсіптік(бастауышкәсіптікжәне орта кәсіптік),ортабілімненкейінгі, жоғары (жоғарыкәсіптік) білімі барадамдарқабылданады.
 3. КолледжгеоқуғатүсукезіндеЗаңның 26-шы бабының 8-ші тармағындаайқындалғанадамдарүшінқабылдауквотасыкөзделеді.
 4. Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгі, жоғарыбілімі бар азаматтарүшінтүсуемтихандары мен тапсырунысанын колледж бекітеді.
 5. Колледжгеоқуғақабылдаутәртібі

Құжаттардықабылдаужәнетүсуемтихандарынөткізудіұйымдастыру

 1. Колледждеоқуғаадамдардыңөтініштерінқабылдау, түсуемтихандарынөткізужәнебілімалушылардыңқұрамынақабылдауүшін колледж әкімшілігітарапынан қабылдаукомиссиясықұрыладыжәнеолөзжұмысын 1 маусымнан бастайды.,

Қабылдаукомиссиясыныңқұрамынатөраға, жауаптыхатшы, қабылдаукомиссиясыныңмүшелерікіреді.

 1. Өңірлергебарыпадамдардыоқуғақабылдаубойыншаколледждіңқабылдаукомиссияларыныңжұмысынұйымдастырумәселелерітиістісаланыңуәкілеттіорганыныңкелісімібойыншашешіледі.
 2. Қабылдаунәтижелерітуралыақпараттыоқуғатүсушілердіңназарына 30 тамызғадейін, қабылдаукомиссиясыақпараттықстендтергеорналастыруарқылыжеткізедіжәнеAvicenna.semstar.comколледж сайтынаорналастырады.
 3. Адамдардыңколледжгеоқуғаөтініштерінқабылдауосы түрде жүзегеасырылады:

20 маусым мен 20 тамызаралығындаоқубағдарламаларыбойыншатехникалықжәнекәсіптікбілім беру, орта буынмамандарындаярлаудыкөздейтіндер үшін

 1. Колледжге оқуға қабылдау туралы өтінішке қосымша білім туралы құжаттың түпнұсқасы, № 086-У медициналық анықтама,флюрографиясымен (І және ІІ топтағы мүгедектер мен бала кезден медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы бойынша мүгедек деп танылғандар үшін ), 4 дана 3х4 мөлшерлі фотосуреті.

Оқуға түсушінің жеке басын куәландыратын құжаттарды жеке өзі, ата-анасы немесе заңды өкілдері ұсынады.

Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар өздерінің мәртебесін айқындайтыны туралы және тіркеу бойынша тұрғылықты жері бар екенін дәлелдейтін осы құжаттарды ұсынады:

1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына рұқсат куәлік ;

 2) азаматтығы жоқ тұлға - азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;

 3) босқын - босқын куәлігі;

 4) баспана іздеуші тұлға - баспана іздеуші тұлғаның куәлігін;

 5) оралман - оралман куәлігі.

Оқуға түсушілердің өтініштері колледждің тіркеу журналдарында тіркеледі.

Кешенді тестілеу сертификатын (жоғары оқу орындарына түсу үшін ағымдағы жылы кешенді тестілеуге қатысқан өткен жылдардың түлектері) немесе ҰБТ нәтижелері туралы сертификатты (Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан ағымдағы жылдың түлектері) ұсынған адамдар түсу емтихандарынан босатылады және осы Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген шарттарға сәйкес конкурсқа жіберіледі.

 1. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім берудің білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін түсу емтихандары:

1) жалпы орта білім үш пән бойынша (Қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән)өткізіледі;

2) негізгі орта білім - Негізгі орта білім берудің оқу бағдарламалары көлеміндегі екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);

3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім мамандықтың бейіндік пәні бойынша жүргізіледі;

4) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім әңгімелесу нысанында жүргізіледі.

Колледжге түсу емтихандары түсушілердің өтініштеріне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндердің тізбесі осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес айқындалады.

 1. 12-тармақта көрсетілген негізгі орта, жалпы орта білімі бар адамдар үшін түсу емтихандарының нысандарын тестілеу немесе пәндер бойынша емтихандарды колледж белгілейді.
 2. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім берудің білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсетін адамдар үшін түсу емтихандары: 1 тамыздан 28 тамызға дейін өткізіледі.

Түсу емтихандарын өткізу кезінде:

1) тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тест тапсырмаларының (сұрақтарының) саны 25; әрбір тест тапсырмасына дұрыс жауап 1 балмен бағаланады; үш пән бойынша тестілеуге 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша 1 сағат 30 минут бөлінеді; дұрыс жауаптардың кодтары тестілеу аяқталғаннан кейін бірден ілінеді; тестілеу нәтижелері оны өткізу күні;

2) бағалау пәндері бойынша емтихандар нысанында"3", "4", "5", қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша алынған балдарды қабылдау комиссиясы мынадай шәкіл бойынша балдарға ауыстырады: "3" - 8 балл, "4" - 17 балл, "5" - 25 балл.

 1. Бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және тест тапсырмаларын (сұрақтарын) және пәндер бойынша емтихандарды бағалау кезінде даулы мәселелерді шешу, колледжге түсушілердің құқықтарын қорғау мақсатында апелляциялық комиссия құрылады.

Апелляциялық комиссияның құрамына апелляциялық комиссияның төрағасы, хатшысы, мүшелері кіреді.

Пәндер бойынша тестілеу немесе қабылдау емтиханының нәтижелерімен келіспеген адам апелляцияға өтініш бере алады.

Апелляцияға өтініш тестілеу немесе түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13-ке дейін апелляциялық комиссияға беріледі және өтініш берушінің қатысуымен апелляциялық комиссия бір күн ішінде қарайды.

Апелляциялық комиссияның шешімі комиссияның тізімдік құрамының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының шешуші дауыс беруге құқығы бар. Комиссияның жұмысы хаттамалармен ресімделеді, оған төраға және Комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

 1. Пәндер бойынша тест немесе түсу емтиханын қайта тапсыруға жол берілмейді.
 2. Білім алушылар құрамына қабылдау
 3. Адамдарды колледжге оқуға қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.

Конкурс: ҰБТ сертификаттарының балдары негізінде; Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындарына түсу үшін кешенді тестілеу нысанында өткізілген түсу емтихандарының нәтижелері бойынша берілген сертификаттардың балдары негізінде; пәндер бойынша түсу емтихандарының нәтижелері бойынша немесе колледж өткізген тестілеу нысанында алынған балдар (бағалар) негізінде өткізіледі.

Оқуға қабылдау конкурсын өткізу кезінде ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаттарында көрсетілген осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес үш пәннен алынған балдардың сомасы ескеріледі.

Білім алушылар құрамына қабылдау конкурсына қатысуға қабылданған тұлғалар жіберілмейді:

1) негізгі жалпы білімі бар екі пәннен 25 балдан кем,

2) жалпы орта білімі бар үш пәннен 35 балдан кем.

Конкурс шарттары білім беру құқықтарының сақталуына кепілдік беруге және техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру оқу бағдарламаларын игеруге неғұрлым қабілетті және дайындалған азаматтарды қабылдауды қамтамасыз етуге тиіс.

 1. Зачисление в колледж производится на открытом заседании приемной комиссии раздельно по специальностям.

Общественная приемная

Өтініш беру